Kingdom Hearts
Advertisement
Kingdom Hearts
Personagem
Somebody Emblem.png
Jogo [[]]
{{Personagem
|nome = 
|kana = 
|romaji = 
|imagem = 
|tab# = *
|type = 
|mundo = 
|mundo2 = 
|papel = 
|origem = 
|jogo1 =
|vozipt = 
|vozi = 
|vozj = 
}}